Creatix Polymedia modems

Device names

V
V.9X data fax modem
V.9X DSP Data Fax Modem
V9X HAM 1394V