{9A9C922D-DCF8-4D8D-875B-A4758C03A56D}

Hardware IDs

Human Interface Devices

{9A9C922D-DCF8-4D8D-875B-A4758C03A56D}\HID_DEVICE
Razer Arctosa Mouse